Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IXLY BV

versie 01-08-2017

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes voor diensten en producten waaronder abonnementen van Ixly BV, gevestigd te Utrecht, KvK Utrecht: 30204571, VAT nr.: 8145.04.255.B.01 met zakelijke klanten.

Tarieven

Tarieven zijn exclusief BTW. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan de wettelijke rente in rekening gebracht worden. Bij te late betaling behouden wij het recht de dienst te deactiveren, zonder recht op restitutie.

Ixly behoudt zich het recht voor tussentijds tarieven van testen en abonnementen aan te passen. Deze tariefwijzigingen zullen minimaal één maand tevoren gemeld worden.

Facturatie verloopt grotendeels automatisch, maandelijks de eerste werkdag van de maand, waarbij gebruik van de webapplicaties in rekening wordt gebracht van de voorgaande maand en de licenties voor de komende maand. U bent als klant/opdrachtgever  verantwoordelijk voor het bijhouden van de correcte factuurgegevens in het systeem.  Te late betaling kan leiden tot het de-activeren van accounts in de webapplicaties, zonder dat betalingsverplichting opgeschort wordt.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanmelding via één van onze websites waar deze voorwaarden in te zien zijn of door ondertekening van een offerte. De minimale contractperiode is 12 maanden, daarna is het contract maandelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van één maand. Er is geen recht op restitutie van ongebruikte credits bij opzeggen van het abonnement.

Beide partijen kunnen op elk willekeurig tijdstip de overeenkomst beëindigen om welke reden dan ook. Hierbij dient de aanvankelijke contracttermijn en de opzegtermijn in acht genomen te worden. Er zullen geen terugbetalingen gedaan worden.

U mag geen voordelen of verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien op enigerlei wijze overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ixly.

Als deze overeenkomst beëindigd wordt conform de voorwaarden, kan noch Ixly noch uzelf aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies bij de andere partij.

Ixly houdt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een verzoek tot een overeenkomst te weigeren.

De standaard bewerkersovereenkomst is onderdeel van de algemene voorwaarden, en is als bijlage opgenomen.

Intellectueel eigendom

U erkent en neemt er zonder voorwaarden kennis van dat diensten, inhoud, broncode en informatie op de website beschermd zijn door Ixly’s copyrights, handelsmerken, dienstenmerken of andere eigendomsrechten en wetten. Noch de overeenkomst noch het gebruik van producten van Ixly geven u enig recht op copyright of handelsmerk, of tast op enigerlei wijze het exclusieve eigendomsrecht van Ixly van het copyright en handelsmerk aan. U stemt ermee in op geen enkele wijze iets van de inhoud van de website te veranderen, te kopiëren, te reproduceren, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of opnieuw te ontwerpen. Dit geldt eveneens voor de testen, de code en de software.

Intellectueel eigendom uw database en content

U heeft het eigendom van uw eigen database, voor alle applicaties. Dit betekent dat u kunt verzoeken om een export van uw gegevens, waaronder gebruikersgegevens, data en resultaten van testen, content in de 360 Toolkit en Process-Toolkit. Er kunnen wel kosten verbonden zijn voor het aanleveren van deze gegevens, voor data export, afhankelijk van de aard en omvang van de data.

Garantie van zakelijke gebruikers

Als u de website als professional gebruikt en het product gebruikt om anderen te adviseren, dan garandeert u dat:

U competent, gekwalificeerd, gelicenseerd of geautoriseerd bent om psychologische tests te gebruiken voor de verschillende terreinen, zoals assessment, coaching, het geven van trainingen en Human Resource Management, waarin u werkzaam bent. Een en ander in overeenstemming met de (in uw land) geldende wetgeving en regelgeving.

U zult handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale beroepsstandaarden en professionele ethiek.

U zult handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale wet- en regelgeving, instructies en richtlijnen en alle andere toepasselijke overheids- of semi-overheidsregels.

Voor bepaalde diensten of producten kan Ixly BV uw betrouwbaarheid en kennis als professional testen voordat u toegang tot deze service of producten krijgt. Ixly BV behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden u toegang te weigeren.

Privacy en informatiebeveiliging

De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Bij het omgaan met uw informatie hanteren wij de volgende spelregels:

 • Wij geven geen persoonlijke informatie door aan derden.
 • Alle informatie wordt bewaard en bewerkt in een veilige omgeving.
 • Bij het verlopen van uw account wordt alle persoonsgebonden informatie verwijderd uit onze database.
 • Uw testresultaten en andere persoonlijke informatie wordt slechts geanonimiseerd voor statistische analyses gebruikt.
 • Na twee jaar worden rapporten automatisch verwijderd. Een kortere periode is mogelijk indien u dit wenselijk acht.

Ixly houdt zich het recht voor om de informatie van professionals en hun cliënten geanonimiseerd en volledig te gebruiken voor verdere ontwikkeling van de testen en haar diensten. Dit geldt voor – maar is niet beperkt tot – onderzoek, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van normgroepen en de uitvoering van statistische analyses. Ixly zal nooit schriftelijk of op andere wijze direct contact met u of uw cliënten opnemen, tenzij u daar expliciet om heeft verzocht of om zich te verzekeren van een correcte dienstverlening.

Om de informatiebeveiliging te borgen heeft Ixly een uitgebreid informatiemanagementsysteem geïmplementeerd. In dit managementsysteem beschrijft alle maatregelen die zijn genomen om de vertrouwelijkheid, de data integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen. Dit managementsysteem wordt jaarlijks door een onafhankelijke partij beoordeelt.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van het product of met betrekking tot de beëindiging van de overeenkomst, in het bijzonder in relatie tot de interpretatie en conclusie van testresultaten en het verlies van data is uitgesloten. Het product bevat informatie die gebruikt kan worden en kan helpen bij het nemen van een beslissing, maar er kan nooit op vertrouwd worden als enige bron van informatie. Ixly BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruik van uw persoonlijk wachtwoord of dat van uw kandidaten.

Alhoewel Ixly veel zorg besteedt aan de kwaliteit en beschikbaarheid van haar online diensten, bieden wij onze service aan op een “zoals het is” basis. Dit betekent onder andere dat wij geen garantie geven dat onze diensten en de inhoud van de website ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten beschikbaar zijn. De huidige stand van zaken van het internet en de snelheid en betrouwbaarheid van verbindingen, verhinderen garanties te geven. De afgelopen jaren bereikten wij een beschikbaarheid van hoger dan 99,5%, maar daar kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Systeemeisen

Belangrijk is dat gebruikers voldoen aan de systeemeisen, zoals het geïnstalleerd hebben van Flash. De actuele systeemeisen zijn hier na te lezen:

 • Internet Explorer (IE 8 of hoger) of een recente versie van Chrome, Firefox of Safari *. Bij IE8 kan de opmaak soms niet optimaal zijn, omdat deze een aantal opmaak functies niet ondersteunt.
 • Javascript aangezet en Flash (8 of hoger) geïnstalleerd. Flash is nodig voor het goed functioneren van Competentietesten met Video opnamen.
 • Een voldoende snelle internetverbinding. Als richtlijn minimaal 2 Mbps voor normaal gebruik en 4 Mbps voor webcam testen.
 • Minimaal 512 MB aan RAM-geheugen en voldoende vrije schijfruimte. Minimaal 1024mb voor webcam testen.
 • Schermresolutie minimaal 1024×768 pixels
 • Officieel ondersteunen we alleen een open internetverbinding. In de praktijk is meestal alleen nodig dat poort 80, 443 en 1935 (voor webcam testen) open staat.
 • Bij nieuwe releases kunnen de systeemeisen wijzigen.

Helpdesk

De helpdesk is voor vragen beschikbaar van 8.30 uur tot 18.00 uur tijdens werkdagen, bij voorkeur via email: helpdesk@ixly.nl. Binnen een half uur zullen wij contact met u opnemen om vragen te beantwoorden en te starten met het oplossen van eventuele problemen.

Klachten

Geen enkele klacht zal officieel beschouwd worden te zijn ingediend, tenzij de klacht op schrift of per e-mail aan Ixly BV is gegeven, binnen twee weken nadat u de tekortkoming en fout ontdekt heeft of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, met een specificatie van alle details die te maken hebben met het onderwerp en de aard van de klacht. Klachten kunnen alleen in Nederlands of Engels ingediend worden.

Deze overeenkomst zal geleid en uitgelegd worden in overeenstemming met de Nederlandse wet. De Arrondissementsbank Utrecht (Nederland) heeft exclusieve jurisdictie inzake vorderingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Aanvullende voorwaarden voor API gebruikers

De Test-Toolkit biedt de mogelijkheid om via een API testen via andere software systemen aan te roepen en te integreren in HR processen. De voorwaarde hiervoor is dat testen altijd op individuele basis beschikbaar gesteld worden achter inlogcodes en niet publiekelijk beschikbaar zijn. Vooraf moet de opdrachtgever inzage geven in de toepassing waarbinnen de testen afgenomen worden. Ixly kan dan toestemming verlenen om (specifieke) testen beschikbaar te stellen via de API. Ixly heeft het recht te monitoren of het gebruik in overeenstemming is met de afspraken en is gerechtigd de samenwerking te beëindigen indien de toepassing naar haar oordeel niet in overeenstemming is met de afspraken.

De partij die testen via de API aanroept dient te beschikken over voldoende bekwaam ICT personeel en een voldoende stabiel systeem om de API goed in te kunnen richten. Ixly biedt bij dienstverlening via een API uitsluitend helpdesk aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het goed werken van het systeem en niet rechtstreeks aan (eind)gebruikers en kandidaten.

 

Ixly BV

02-01-2017

Bijlage: Bewerkersovereenkomst

 

Deze bewerkersovereenkomst is een bijlage bij “Algemene Voorwaarden Ixly” (hierna: de Hoofdovereenkomst) tussen de opdrachtgever (hierna: Verantwoordelijke) en Ixly BV (hierna: Bewerker). De verwerking in het kader van de Hoofdovereenkomst is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1377845.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1 Bewerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Bewerkersovereenkomst in opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Hoofdovereenkomst en wel voor het afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Verantwoordelijke, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, beheer van de klantenadministratie van Verantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

1.2 Bewerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is vastgesteld. Verantwoordelijke zal Bewerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bewerkersovereenkomst zijn genoemd.

1.3 De in opdracht van Verantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Bewerker

2.1 Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Bewerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.2 Bewerker zal Verantwoordelijke op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bewerkersovereenkomst.

2.3 De verplichtingen van de Bewerker die uit deze Bewerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Bewerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1 Bewerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.

3.2 Bewerker zal Verantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1 De toegestane verwerkingen worden langs volledig geautomatiseerde weg onder controle van Bewerker uitgevoerd.

4.2 Bewerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Bewerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verantwoordelijke aan Bewerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Bewerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

4.3 Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Beveiliging

5.1 Bewerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

5.2 Bewerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van: wachtwoorden
 • Automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging
 • Steekproefsgewijze controle op naleving beleid
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen.

5.3 Bewerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Bewerkersovereenkomst ontbreekt, zal Bewerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

5.4 Verantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Bewerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

5.5 Bewerker werkt conform ISO 27001 / ISO 27002, welke worden geacht te voldoen aan de beveiligingseisen gezien de stand van de techniek. Bewerker beschikt daarnaast over een Third Party Mededeling (TPM) ten aanzien van de door haar getroffen beveiliging voor de persoonsgegevens. Deze wordt op verzoek verstrekt aan de Verantwoordelijke.

Artikel 6. Meldplicht

6.1 Verantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Bewerker de Verantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.

6.2 Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

6.3 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek
 • Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is
 • Wat de (voorgestelde) oplossing is.

 

Artikel 7. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

7.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, zoals bedoeld in artikel 35 Wbp, of verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming, zoals bedoeld in artikel 36 Wbp, richt aan Bewerker, zal Bewerker het verzoek doorsturen aan Verantwoordelijke, en zal Verantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Bewerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 8. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

8.1 Op alle persoonsgegevens die Bewerker van Verantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bewerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Bewerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

8.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Bewerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 9. Audit

9.1 Verantwoordelijke heeft niet het recht om audits uit te voeren.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de normale wettelijke regeling geldt.

Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1 Deze Bewerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.

11.2 Deze Bewerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

11.3 Zodra de Bewerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Bewerker alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

11.4 Deze bewerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Hoofdovereenkomst.