Handleiding Werkwaarden

Inleiding

De WerkWaarden vragenlijst is een vragenlijst die in kaart brengt welke factoren van werk een persoon motiveren. Ixly ontwikkelde de vragenlijst voor het werkveld van Human Resource Management (HRM). In adviessituaties ontstaat er bij het afnemen van de vragenlijst een beeld van wat een persoon motiverend vindt in een baan. Zodoende kan er gerichter worden gezocht naar een passend beroep. De WerkWaardenvragenlijst is een normatieve vragenlijst (vanaf hier WW-N). Bij normatieve vragen moet men bij iedere vraag op een vijfpunts Likertschaal aangeven in hoeverre de vraag op hen van toepassing is. De antwoordschaal loopt van ‘zeer mee oneens’ tot ‘zeer mee eens’. De WW-N is bedoeld voor adviessituaties.

Deze handleiding gaat in op het begrip carrièrewaarden en de achtergrond van de WW-N. Vervolgens worden de ontwikkeling van deze vragenlijst, het normeringsonderzoek, de betrouwbaarheid en de validiteit weergegeven en toegelicht. Er wordt ook aangegeven hoe deze motivatievragenlijst toegepast dient te worden, hoe de resultaten geïnterpreteerd kunnen worden en welke conclusies men hieraan kan verbinden.