Handleiding Team Leadership Competence Questionnaire

Inleiding

Het leiden van een team is een complexe opgave. Het vereist van de leidinggevende verschillende vaardigheden maar ook zeker een sterke intrinsieke motivatie om leiding te kunnen geven. De Team Leadership Competence Questionnaire (TLC –Q) is een vragenlijst die de leiderschapsstijl, competenties en motivatie van een manager in kaart brengt.

Een competentie geeft het vermogen aan om bepaalde resultaten te bereiken. Dit komt voort uit persoonlijke kwaliteiten, intelligentie, motivatie en waarden. De competentie is geoperationaliseerd in zogenaamde gedragsindicatoren. Dit zijn korte beschrijvingen van objectief waarneembaar gedrag, die een indicatie geven of de teamleider over die competentie beschikt.

Binnen deze lijst wordt gekeken naar zowel de competentie als de motivatie om leiding te geven van een persoon. Dit wordt gedaan in relatie tot het huidige team van de manager. Voor een aantal managementcompetenties wordt onderzocht of de persoon die stijl leuk vindt om toe te passen, vaak inzet en goed beheerst. Tevens wordt teruggekoppeld, afhankelijk van de situatie en de gestelde doelen, wat de meest effectieve managementstijl is om in te zetten in de huidige situatie. Dit heeft een parallel met situationeel leidinggeven. De benadering die effectief is, is afhankelijk van het type resultaten die met het team bereikt moeten worden. Een andere situatie kan om ander gedrag vragen. De vragenlijst geeft aan welke competenties van de teamleider gevraagd worden in de huidige situatie. De vragenlijst leidt tot een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), waarin aangegeven staat welke competenties verder ontwikkeld dienen te worden en of deze aansluiten bij de motivatie van de manager.

Twee varianten
De TLC-Q is beschikbaar als zelfbeoordelingslijst en als 360 Competentie Monitor. De zelfbeoordelingslijst wordt alleen ingevuld door de betrokken manager. De 360 TLC-Q wordt eveneens ingevuld door de teamleden waar de teamleider leiding aan geeft. De TLC-Q en 360 TLC-Q worden vooral toegepast als nulmeting en als evaluatie instrument bij management coaching en training. In deze handleiding worden de achtergronden en toepassing van de vragenlijst verder beschreven.