Handleiding Leiderschap Assessment

Inleiding

Het Leiderschap Asssessment is een testprogramma dat inzicht geeft in het leiderschapsvermogen van de kandidaat op de werkvloer, gebaseerd op diens persoonlijkheid, carrièrewaarden en inzicht in leiderschapssituaties. Het Leiderschap Assessment is gebaseerd op de theorie van leiderschap van Bass & Avolio (1997) en het Concurrerend Waardemodel van Quinn (2005). Het doel van dit testprogramma is een beeld te schetsen van het leiderschapsvermogen van de kandidaat en een beschrijving te geven van diens leiderschapsstijl, kwaliteiten en valkuilen. Het assessment bestaat uit de volgende combinatie van tests:

 – Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst Normatief
De WPV is een gevalideerde en betrouwbare vragenlijst die een persoonlijkheidsprofiel geeft. Dit profiel volgt uit een vergelijking van de behaalde scores op de persoonlijkheidsfactoren en schalen met de normgroep. De normgroep is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking (zie de WPV handleiding voor meer informatie).

– CarrièreWaarden Ipsatief
De valide en betrouwbare CarrièreWaarden (CW) vragenlijst geeft inzicht in iemands drijfveren of motivatoren in werk. De normpopulatie is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking (zie CW handleiding voor meer informatie).

– SJT Leiderschap
De SJT Leiderschap is een situatiebeoordelingstest die iemands inzicht en voorkeur meet voor de drie verschillende leiderschapsstijlen van het Full Range Leadership model van Bass & Avolio (1997). De normgroep bestaat uit een representatieve groep van 189 leidinggevenden (zie de SJT Leiderschap handleiding voor meer informatie).

Doelgroep

De doelgroep van het Leiderschap Assessment is de volwassen beroepsbevolking (werkend en werkzoekend) van Nederland. Deze vragenlijst is erop gericht te identificeren in hoeverre kandidaten een leiderschapsfunctie zouden kunnen bekleden en beschrijft tevens de leiderschapskenmerken van de kandidaat. Organisaties hanteren veelal hiërarchische structuren, waarbij leiders een kritieke aansturende functie hebben. De koers die de leider zet kan in belangrijke mate het succes van de organisatie bepalen (Idris & Ali, 2010). Het is daarom belangrijk om op die management- of leiderschapsfunctie een persoon te zetten die beschikt over bij de organisatie passende leiderschapsvaardigheden.

De volwassen beroepsbevolking omvat alle leeftijdscategorieën van 18 tot 67 jaar, mannen en vrouwen, van diverse herkomst, branches en beroepsgroepen. De vragenlijst is niet onderzocht bij klinische populaties. De doelgroep is daarmee de ‘normale’ populatie. De vragenlijst is wel geschikt voor mensen met matige dyslexie, maar minder geschikt voor mensen met een ernstige vorm van dyslexie.

Er is geen specifiek onderzoek verricht bij jongeren met minder dan een jaar werkervaring. Onder werkervaring mag ook verstaan worden: stages, vakantiewerk of projectactiviteiten binnen opleidingen.

Normgroep

Op het moment bestaat de normgroep uit de Nederlandse beroepsbevolking (15-65 jaar). Bij de normerings- en validatieonderzoeken is rekening gehouden met leeftijdscategorieën, geslacht, herkomst, werksituatie en branches, onder andere door te zorgen voor een goede spreiding binnen onderzoeksgroepen om een representatieve afspiegeling te vormen van de beroepsbevolking.

Rapport

Het rapport is als volgt opgebouwd:

Samenvatting
In dit onderdeel wordt een match weergeven met een leiderschapsprofiel en de drie leiderschapsstijlen gebaseerd op het FRLT model van Bass & Avolio (1997): transformationeel, transactioneel en laissez faire leiderschap.

Uw inzicht in leiderschap
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe goed de kandidaat in kan zien welk type leiderschap vereist is in een bepaalde werksituatie. Dit is gebaseerd op de SJT Leiderschap vragenlijst.

Transformationele en transactionele competenties
Op basis van literatuur rondom transformationeel en transactioneel leiderschap zijn een aantal competenties onderscheiden. In dit hoofdstuk wordt een terugkoppeling gegeven van iemands voorspelde aanleg voor transformationele en transactionele competenties. De voorspelde aanleg wordt gebaseerd op iemands persoonlijkheid, carrièrewaarden en inzicht in leiderschap.

Laissez faire risico’s
In dit onderdeel wordt een terugkoppeling gegeven op iemands voorspelde risico van een aantal valkuilen die passen bij een laissez faire leiderschapsstijl.

Leiderschapsrollen
Het onderdeel leiderschapsrollen beschrijft welke managementstijl iemand heeft, ontleend uit het Concurrerende Waardemodel van Quinn et al. (2005).

Kwaliteiten en valkuilen
Op basis van iemands persoonlijkheid en carrièrewaarden wordt een beschrijving gegeven van de daarbij mogelijk horende kwaliteiten en valkuilen. Deze informatie biedt een extra aanvulling bovenop iemands leiderschapsstijl en vaardigheden, omdat specifieker bekeken kan worden in hoeverre een kandidaat een match vormt met de organisatie en/of functie, welke kenmerken meer aandacht vereisen en welke eigenschappen goed tot uiting zullen komen.