Handleiding Divergent Denken Test

Ontwikkeling Divergent Denken Test

2.1 Kenmerken van de test

Om te zorgen dat de DDT cultuurvrij is, is gekozen voor een figuratieve test. Elk item bestaat uit een figuur met 9 grote vakken, waar zich één of meerdere objecten bevinden (zie Figuur 1). De kandidaat dient zoveel mogelijk combinaties van drie vakken te vinden, die een overeenkomst met elkaar hebben die de overige zes vakken niet hebben.

Figuur 1: Voorbeelditem van de DDT waarin een oplossing geselecteerd is

Om aan te geven op welke overeenkomst de selectie gebaseerd is, dient de kandidaat in de vakken de betreffende objecten te selecteren. Tot dit doel zijn de negen grote vakken opgedeeld in negen kleine vakken. De selectie kan gebaseerd zijn op kleur, vorm, aantal, locatie of een combinatie van twee of meer van deze eigenschappen.

In het Figuur 1 is de overeenkomst dat de drie geselecteerd grote vakken allemaal een rondje bevatten, en de overige zes vakken niet. Een ander goed antwoord kan bijvoorbeeld zijn: de drie geselecteerde vakken hebben geen object in de bovenste rij. Of complexer: de drie vakken hebben meer dan twee objecten, waarvan geen vierkanten. De mogelijke complexiteit van de oplossingen zorgt ervoor dat er talloze antwoorden mogelijk zijn.

2.2 Items

De DDT bestaat uit 6 verschillende items. Er is gekozen voor verschillende typen items: sommige bevatten slechts zwarte en witte bolletjes, anderen verschillende figuren, en weer anderen cijfers en letters. De DDT is tijd-­‐per-­‐test: de kandidaat heeft 20 minuten en kan in die tijd vrij navigeren tussen de verschillende items. Iemand kan dus bij een paar items heel veel oplossingen geven, of bij ieder item slechts een paar.

2.3 Itemontwikkeling

In eerste instantie zijn er 17 items ontwikkeld. Deze zijn voorgelegd aan een aantal testontwikkelaars, en op basis van hun feedback zijn er 8 items geselecteerd. Deze zijn voorgelegd aan een onderzoeksgroep (N = 321). De groep bestond uit alleen hoogopgeleiden (215 HBO; 90 WO) van 16 tot 65 jaar. Van alle antwoorden die werden gegeven, werd eerst gecontroleerd of ze geldig waren. Met andere woorden: gaf het antwoord een overeenkomst aan die in drie vakken voorkwam, en niet in de overige zes? Verder zijn alle antwoorden geanalyseerd die slechts door één persoon gegeven waren. Deze bleken bijna allemaal niet correct. Alle antwoorden die slechts door één persoon werden gegeven zijn daarom niet meegenomen in de analyse. In totaal leverde dit 4751 geldige antwoorden op, waarvan 188 unieke. Dit houdt in dat sommige antwoorden door bijna alle deelnemers gegeven werden, en anderen slechts door een paar mensen.

Omdat het doel is dat de DDT zo divergent mogelijk is, werden er uit de 8 bestaande items 6 geselecteerd met de meeste mogelijke antwoorden. Op deze manier wordt de kans vergroot dat mensen met veel ideeën komen wanneer het item wordt aangeboden.

Vervolgens is per antwoord onderzocht hoe vaak deze voorkwam in de onderzoeksgroep. Aangezien alle antwoorden die door slechts één persoon werden gegeven zijn uitgesloten, was het minimum hier 2. Het maximaal aantal deelnemers dat een antwoord gaf was 207. Door middel van een lineaire transformatie is per antwoord een originaliteitsscore berekend: hoe minder mensen een antwoord hebben gegeven, hoe hoger de score. Deze originaliteitsschaal loopt van 1 tot 10.