Handleiding Dilemma’s

6. Toepassing, interpretatie en gebruik Dilemma’s

6.1 Toepassingsmogelijkheden

De vragenlijst kan in een situatie ingezet worden waarbij het van belang is meer te weten te komen over hoe en waarom een persoon bepaalde beslissingen neemt in morele dilemma’s. De vragenlijst kan ingevuld worden door een ieder die deel uitmaakt van de Nederlandse beroepsbevolking. Bij selectiesituaties geeft deze vragenlijst een indicatie van de mate waarin de sollicitant integer gedrag zal gaan vertonen.

6.2 Materiaal en instructies voor de testafname

Materiaal
De vragenlijsten die ixly biedt worden afgenomen in de Test-Toolkit. Dit is een online systeem dat aan professionals en consultants op het terrein van Human Resource Management een set kwalitatieve instrumenten biedt. De Test-Toolkit is te bereiken via https://www.ixly.nl/test-toolkit/Consultants krijgen, bij het afsluiten van een abonnement op de Test-Toolkit, een gebruikersnaam toegewezen. De vragenlijst in de Test-Toolkit is dus niet bereikbaar voor mensen die geen abonnement hebben. Consultants kunnen hun kandidaten één of meerdere tests/vragenlijsten toewijzen. Vanuit de Test-Toolkit worden de kandidaten per e-mail geïnformeerd. In deze e-mail staan de inloggegevens van de kandidaat en informatie over de betreffende test(s) en vragenlijsten.

Instructie
De kandidaat kan met de verkregen inloggegevens inloggen via http://www.ixly.nl/test-toolkit/. Op de openingspagina staat kort uitgelegd wie de test(s) heeft klaargezet en de werking van de toolkit. Ook staat er een algemene openingsvragenlijst klaar waar de kandidaat demografische gegevens invult. Er wordt aangegeven dat de gegevens anoniem verwerkt worden en alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt zullen worden. Na de openingsvragenlijst krijgt de kandidaat een overzicht van alle tests die voor hem of haar zijn klaargezet en daarbij een korte uitleg per test. De kandidaat kan de tests in willekeurige volgorde maken.

Omdat de vragenlijst Dilemma’s een persoonlijkheidsvragenlijst is, wordt deze zonder tijdsdruk afgenomen. Dit houdt in dat de kandidaat zoveel tijd als nodig krijgt voor het invullen van de vragenlijst. Het maken van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Bij de instructie van de vragenlijst wordt wel benadrukt dat het belangrijk is dat er niet te lang over de vragen moet worden nagedacht: de eerste ingeving dient ingevuld te worden. Ook krijgen kandidaten in de instructie mee antwoorden te geven op basis van algemene situaties, en niet op basis van uitzonderingen. Deze beide instructies zijn van belang om een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de persoonlijkheid van een kandidaat te krijgen. Aangezien de vragenlijst online wordt afgenomen, krijgen kandidaten altijd standaard instructies.

De Dilemma vragenlijst bestaat uit 12 dilemma’s. Hoe de kandidaat de vijf antwoordmogelijkheden kan interpreteren wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Na het invullen van de test worden de resultaten automatisch weggeschreven in de database van de Test-Toolkit.

De vragenlijst Dilemma’s hoeft niet in een gecontroleerde omgeving afgenomen te worden. Dit is mogelijk omdat het zelfreflectie vragenlijst betreft en er geen goede of foute antwoorden zijn. De kandidaat kan de Dilemma vragenlijst thuis maken wat tijdens selectie procedures tijd en ruimte scheelt.

6.3 Vereiste kennis voor het gebruik van de vragenlijst

Testgebruiker
Als de vragenlijst Dilemma’s door een professional gebruikt wordt om anderen te adviseren, dan moet gegarandeerd worden dat:

  • Diegene inzicht heeft in integriteit in organisaties en kennis heeft van deze handleiding.
  • Diegene competent, gekwalificeerd, gelicenseerd of geautoriseerd is om psychologische tests te gebruiken voor de verschillende terreinen, zoals assessment, coaching, het geven van trainingen en Human Resource Management, waarin hij/zij werkzaam is. En daarnaast kennis heeft van psychometrie. Eén en ander in overeenstemming met de in het betreffende land geldende wet-en regelgeving.
  • Diegene zal handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale beroepsstandaarden en professionele ethiek.
  • Diegene zal handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale wet- en regelgeving, instructies en richtlijnen en alle andere toepasselijke overheids- of semi-overheidsregels.
  • Diegene het product enkel en alleen zal gebruiken voor de organisatie waar hij/zij werkzaam voor is of voor zijn/haar eigen bedrijf, in eigen naam en voor eigen rekening. Het is niet toegestaan het product te verkopen, leasen, kopiëren, geven, te overhandigen of over te dragen op welke manier dan ook aan welk bedrijf of persoon dan ook, behalve voor het gebruik van de producten en diensten als integraal onderdeel van de dienstverlening aan cliënten of voor gebruik binnen de organisatie die de directe werkgever van de professional is.
  • Voor bepaalde diensten of producten zal Ixly uw betrouwbaarheid en kennis als professional testen voordat diegene toegang tot deze service of producten krijgt. Ixly behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden iemand toegang te weigeren.

 

Kandidaat
De Ixly Test-Toolkit is zeer gebruiksvriendelijk. Van de kandidaat wordt gevraagd in staat te zijn om een computer op te starten, een internetpagina te bezoeken en een muis te bedienen. Wanneer een kandidaat over deze vaardigheden beschikt is het mogelijk om de vragenlijst Dilemma’s in te vullen in de Test-Toolkit. Wanneer de instructies en vragen van de vragenlijst aan de kandidaat worden voorgelezen, bijvoorbeeld in het geval van blinde en slechtziende kandidaten, is het van belang dat de voorlezer over de genoemde vaardigheden beschikt.

6.4 Beperkingen van de vragenlijst

Het is niet mogelijk om met de Dilemma’s vragenlijst direct “integriteit” te meten. Aan de hand van de resultaten van de vragenlijst kan een indicatie gegeven worden van de kans dat iemand moreel of immoreel gedrag zal vertonen in ambivalente situaties.

6.5 Betekenis van de schalen

Belangenafweging
De schaal Belangenafweging laat zien wat voor u de doorslag geeft bij het omgaan met een dilemma: het algemene belang of het eigenbelang. Als u hier laag op scoort, handelt u vooral uit persoonlijk belang. U kiest de veilige weg, en vindt het vooral belangrijk om zelf niet slechter van de situatie te worden. Als u hier hoog scoort, handelt u vooral uit algemeen belang, ook als u hierdoor persoonlijke risico’s loopt.

Keuzes maken
Deze schaal laat zien of u iemand bent die makkelijk keuzes maakt. Als u hier laag op scoort, betekent dit dat u het maken van duidelijke keuzes vermijdt. U kiest vaak voor het veilige midden. Als u hoog scoort op deze schaal, bent u stellig en niet bang om keuzes te maken. Bij een vragenlijst zoals deze kiest u vaak voor de extremere opties.

Toepassen van regels
Deze schaal geeft aan in welke mate u belang hecht aan regels. Als u hier laag op scoort, geeft dat aan dat u vrij flexibel bent. Het doel heiligt voor u de middelen. Als u hoog scoort, bent u meer rigide. Vóór alles wilt u vasthouden aan de regels.

Verantwoordelijkheid nemen
Deze schaal geeft aan in welke mate u verantwoordelijkheid neemt. Als u laag scoort op deze schaal legt u de verantwoordelijkheid graag bij anderen en gaat u moeite liever uit de weg. Als u hoog scoort op deze schaal accepteert u de verantwoordelijkheid voor situaties en uw acties.

6.6 Interpretatie van de scores

De vragenlijst Dilemma’s wordt gerapporteerd in stenscores. Deze schaal loopt van 1 tot 10. Stenscores zijn een vorm van standaardscores met een gemiddelde van 5,5 en een standaarddeviatie van 2. Stenscores geven een beeld van hoe een bepaalde score zich verhoudt tot het gemiddelde van alle scores. Stenscore 4, 5, 6 en 7 liggen allemaal binnen 1 standaarddeviatie van het gemiddelde. Stenscore 2, 3 en 8, 9 liggen tussen 1 en 2 standaarddeviatie van het gemiddelde. Stenscore 1 en 10 liggen meer dan 2 standaarddeviaties van het gemiddelde. De gemiddelde score in de normgroep ligt precies op de grens van de vijfde en zesde sten. De percentages die horen bij de afzonderlijke stenscores zijn opgenomen in Tabel 6.1.

Tabel 5.1: Stenscores met bijbehorende percentages