Handleiding Carrièrewaarden Normatief

Leeswijzer Carrièrewaarden Normatief

De Carrière Waarden vragenlijst normatief (CW-n) is een vragenlijst die in kaart brengt welke factoren van werk een persoon motiveren. Ixly ontwikkelde de vragenlijst voor het werkveld van Human Resource Management (HRM). Bij adviessituaties ontstaat een beeld van wat een persoon motiverend vindt in een baan. Zodoende kan er gerichter worden gezocht naar een passend beroep.

1. Uitgangspunten bij de testconstructie
Carrièrewaarden spelen een belangrijke rol in werk gerelateerde processen, zoals werktevredenheid, motivatie, binding met een organisatie en prestatie. In deze paragraaf worden de theorieën over carrièrewaarden besproken. Hier komt de beschrijving uit voort over hoe carrièrewaarden gemeten kunnen worden en worden de definities van carrièrewaarden gegeven, zoals die met betrekking tot de CW-n zijn bedoeld.

Verder brengt deze paragraaf de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de CW-n in kaart. Als eerste wordt het gebruiksdoel gedefinieerd: het construeren van een vragenlijst die inzicht geeft in de carrièrewaarden van een persoon. Daarna worden de eerste analyses en de itemselecties beschreven. Als laatste wordt de structuur van de vragenlijst weergegeven en beschreven hoe deze tot stand is gekomen. De derde en laatste versie van de vragenlijst staat bekend als de CW-n. De N staat voor normatief, wat aangeeft dat ieder item een vijfpunts Likert-antwoordschaal bevat. In bijlage 1.1 worden alle carrièrewaarden (schalen) van de CW-n overzichtelijk weergegeven, besproken en afgebakend.

2. Kwaliteit van het testmateriaal
In dit hoofdstuk wordt de testomgeving van de vragenlijst beschreven. De instructie bij de vragenlijst valt hier te lezen, de getoonde voortgangsindicator wordt besproken en er wordt verwezen naar een voorbeeldrapport bij de CW-n. Gemiddeld is men vijftien tot twintig minuten bezig met het invullen van de CW-n.

In dit hoofdstuk wordt tevens aangegeven hoe er onjuist gebruik van de software kan worden voorkomen en er wordt inzicht gegeven in het scoringssysteem van de CW-n.

3. Handleiding voor testgebruiker
De CW-n kan in elke situatie worden ingezet waarbij het van belang is meer te weten te komen over de carrièrewaarden van een persoon. De vragenlijst kan ingevuld worden door iedereen die deel uit maakt van de Nederlandse beroepsbevolking. In dit hoofdstuk worden ook de beperkingen van de vragenlijst besproken en wordt er een instructie gegeven voor de testleider.

Het grafische deel van de rapportage wordt weergegeven in stenscores. Deze paragraaf bespreekt de interpretatie van deze scores. Ook wordt de totstandkoming van primaire, secundaire, neutrale motivatoren en demotivatoren besproken.

Om de interpretatie van de CW-n te illustreren licht een psycholoog toe hoe hij de CW-n bij loopbaanadvies toepast. Dit doet hij aan de hand van een tweetal voorbeeldcasussen.

In de rapportage is een groepering gemaakt in de carrièrewaarden naar een logische indeling, namelijk opbrengsten, activiteiten en omgeving. Er zijn ook andere indelingen mogelijk, waarin relaties tussen carrièrewaarden betekenisvol zijn. Een aantal van deze relaties is belangrijk voor de interpretatie van de carrièrewaarden. In deze paragraaf worden de relaties tussen de gehanteerde driedeling besproken en vervolgens enkele clusters, die gezamenlijk geïnterpreteerd kunnen worden. Tevens worden er ingegaan op relevante informatie bij de interpretatie en wordt er informatie gegeven over de software.

4. Normering en normen van de CW-n
Bij de CW-n gaat het om een normgerichte interpretatie. De normpopulatie is een representatie van de beroepsbevolking van Nederland met betrekking tot de achtergrondvariabelen opleiding, leeftijd, geslacht, werksituatie, provincie en branche. De CW-n is voor adviessituaties genormeerd. Deze paragraaf beschrijft de samenstelling van de normgroep en de normeringsprocedure. In bijlage 4.5 staan de normtabellen bij de vragenlijst.

5. Betrouwbaarheid van de CW-n
Om uitspraken te kunnen doen over de betrouwbaarheid van de CW-n is de interne consistentie (alfa) voor iedere schaal berekend en tevens is er een hertest uitgevoerd. De vragenlijst bestaat uit homogene, betrouwbare en stabiele schalen. De alfa’s zijn over het algemeen hoog tot zeer hoog te noemen.

6. Begripsvaliditeit van de CW-n
Ten eerste is de interne structuur van de CW-n onderzocht door middel van correlatieanalyse tussen de schalen onderling, een MGM-analyse en de item-rest correlaties. Hieruit blijkt dat de CW-n uit relatief homogene, betrouwbare en stabiele schalen bestaat.

Voor de achtergrondvariabelen leeftijd, geslacht, opleiding en allochtoon/autochtoon zijn er een aantal significante verschillen. Deze verschillen zijn te verwachten gezien de aard van de variabelen, en er wordt aangenomen dat deze reële verschillen weergeven. Om deze reden is er voor gekozen geen aparte normgroepen te maken voor deze variabelen. Onderzoek naar de culturele bias laat zien dat er bij enkele items mogelijk sprake is van verschillen tussen allochtonen en autochtonen. De effectgrootte van deze verschillen zijn echter niet groot. Bij de interpretatie van de schalen van de CW-n hoeft geen rekening te worden gehouden met culturele verschillen.

Ook is de externe structuur van de CW-n onderzocht door de samenhang te onderzoeken tussen de CW-n, de SVS, de COI en de WPI. Vooraf werden bij ieder onderzoek hypothesen geformuleerd. Tijdens de analyses bleek dat velen van deze hypothesen bevestigd werden. Schalen behorende bij enkele niet bevestigde hypothesen bleken bij nadere analyse op item niveau toch weinig overlap met elkaar te vertonen. Enkele niet verwachte relaties bleken na analyse van de items, goed verklaarbaar te zijn. De drie onderzoeken naar de externe structuur van de CW-n dragen allen bij aan de ondersteuning van de begripsvaliditeit van de CW-n.

Als laatste is er onderzoek gedaan naar de relaties tussen de CW-n en de Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst (WPV). Hieruit blijkt dat er verschillende goed verklaarbare correlaties bestaan tussen de schalen van de CW-n en zowel de schalen als de factoren van de WPV.

7. Criteriumvaliditeit van de CW-n
In dit hoofdstuk worden onderzoeken besproken die gedaan zijn om de voorspellende waarde van de schalen van de CW-n aan te tonen. Er is gekeken naar de relatie van de schalen met zowel werktevredenheid als verloopintentie. Uit de onderzoeken is gebleken dat de werktevredenheid hoger en de verloopintentie lager was wanneer er door het werk aan de behoeften in waarden van een persoon werd voorzien. Door middel van een polynomiale regressieanalyse is aangetoond dat de schalen van de CW-n en de aanwezigheid van waarden in het werk zeer goede voorspellers waren van verloopintentie en algemene werktevredenheid.