Handleiding Agile Mindset Assessment

Inleiding

Het Agile Mindset Assessment is een testprogramma dat inzicht geeft in het verandervermogen van de kandidaat op de werkvloer, gebaseerd op diens persoonlijkheid en carrièrewaarden. Het doel van dit testprogramma is een beeld te schetsen van het verandervermogen van de kandidaat, ook wel Agility genoemd, en de belangrijkste pijlers waar dit uit voortkomt. Iedere organisatie profiteert bij een verscheidenheid aan verandervermogen; de kans op een succesvol project is groter bij een team dat zowel bestaat uit mensen met veel verandervermogen als mensen met weinig verandervermogen (Yilmaz, O’Connor, Colomo-Palacios, & Clarke, 2017). Elke mate van verandervermogen brengt eigen kwaliteiten en uitdagingen met zich mee (Robinson, 2009). Zelfinzicht in verandervermogen kan derhalve gebruikt worden om enerzijds meer te halen uit de kwaliteiten van mensen en anderzijds om te werken aan verbeterpunten. Bovendien geeft de hoeveelheid verandervermogen aan in hoeverre iemand in een meer conservatieve of progressieve organisatie past.

Het Agile Mindset Assessment
Het assessment bestaat uit de volgende combinatie van tests:

 – Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst Ipsatief of Normatief (WPV-I of WPV-N)
De WPV is een gevalideerde en betrouwbare vragenlijst die een persoonlijkheidsprofiel geeft. Dit profiel volgt uit een vergelijking van de behaalde scores op de persoonlijkheidsfactoren en schalen met de normgroep. De normgroep is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking (zie de WPV handleiding voor meer informatie).

– CarrièreWaarden Ipsatief of Normatief (CW-I of CW-N)
De valide en betrouwbare CarrièreWaarden (CW) vragenlijst geeft inzicht in iemands drijfveren of motivatoren in werk. De normpopulatie is representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking (zie CW handleiding voor meer informatie).

Gekozen kan worden voor een programma met de WPV-N of WPV-I, CW-I of CW-N. De WPV-N en WPV-I meten beiden werkgerelateerde persoonlijkheid en hebben een betrouwbaarheid van respectievelijk 0.90 (schalen) 0.97 (factoren) en 0.80 (schalen) 0.87 (factoren). De CW-I en CW-N meten werkmotivatie met een betrouwbaarheid van respectievelijk 0.75 en 0.88. Bij selectie situaties raden we de WPV-I en CW-I aan. Bij de ipsatieve vragenlijsten wordt de kandidaat gedwongen een keuze te maken tussen twee stellingen en aan te geven welke stelling het meest op hem/haar van toepassing is. Dit principe zorgt ervoor dat de invloed van sociaal wenselijk antwoorden beperkt wordt. Bij een advies situatie kunnen de WPV-N en CW-N worden ingezet, hierbij geeft de kandidaat aan in hoeverre één stelling op hem/haar van toepassing is. Deze normatieve variant wordt over het algemeen als minder belastend ervaren, en daarom raden we tevens aan om deze variant te gebruiken wanneer de kandidaat concentratieproblemen ervaart of een lagere intelligentie heeft.

Doelgroep

De doelgroep van het Agile Mindset Assessment is de volwassen beroepsbevolking (werkend en werkzoekend) van Nederland. Hedendaagse organisaties hebben allen te maken met veranderingen en moeten inspelen op wendbaarheid, met bijbehorende gevolgen voor werknemers. Vergeleken met decennia geleden wordt er bijvoorbeeld een flexibeler instelling van hen verlangd (Smit, Verhoeven & Driessen, 2006). Dit assessment  is erop gericht te identificeren in hoeverre kandidaten mee kunnen komen met snel veranderende organisaties.

De volwassen beroepsbevolking omvat alle leeftijdscategorieën van 18 tot 67 jaar, mannen en vrouwen, van diverse herkomst, branches en beroepsgroepen.

Er is geen specifieke voorkennis of opleiding vereist. Wel wordt een minimaal niveau van taalbeheersing verlangd op B1 niveau. Taalniveau B1 kan bijna iedereen begrijpen (zo’n 95% van de bevolking). Ook mensen die geen hoge opleiding hebben gehad en voor hun werk nooit hoeven te lezen. Taalniveau B1 wordt ook wel “eenvoudig Nederlands” genoemd. De taalniveaus zijn vastgelegd in het Common European Framework of reference for languages (CEFR). De items van de CW en WPV hebben een taalniveau van A2 tot maximaal B1. Dit is onder meer getoetst met instrumenten voor het bepalen van het leesniveau van Bureau Taal en de Stichting Accessibilty, expertise centrum voor toegankelijke ICT. Beide vragenlijsten zullen dus door vrijwel iedereen begrepen kunnen worden.

Normgroep

Op het moment bestaat de normgroep uit een representatieve weergave van de Nederlandse beroepsbevolking. Bij de normerings- en validatieonderzoeken is rekening gehouden met leeftijdscategorieën, geslacht, herkomst, werksituatie en branches, onder andere door te zorgen voor een goede spreiding binnen onderzoeksgroepen om een representatieve afspiegeling te vormen van de beroepsbevolking (zie handleiding WPV en handleiding CW voor meer informatie).

Rapport

Het rapport is als volgt opgebouwd:

Inleiding
Het rapport start met een uitleg over wat een Agile mindset precies inhoudt, en wat Agile werken is. Er wordt uitgelegd dat mensen verschillen in hun mate van verandervermogen, en het enthousiasme waarmee ze veranderingen omarmen. Van een hoge naar lage agile mindset zijn de mogelijke vormen respectievelijk: Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority en Laggards.

Agile mindset
Het tweede gedeelte beslaat de persoonlijke uitslag van de kandidaat. Op basis van de persoonlijkheid en carrièrewaarden van de kandidaat, wordt de kandidaat ingedeeld bij een van de bovenstaande vijf mogelijke vormen van een Agile mindset. Naast de grafische weergave wordt er een toelichting gegeven over de Agile mindset die de kandidaat heeft, en wat dat betekent voor de kandidaat met betrekking tot zijn/haar werkhouding en het werken in teams.

Pijlers
Het type Agile mindset wordt gebaseerd op drie pijlers: Power, Change en Growth. Power beschrijft in hoeverre de kandidaat energie heeft om te kunnen omgaan met veranderingen. Change weergeeft in hoeverre de kandidaat veranderingen omarmt. Growth weerspiegelt in hoeverre de kandidaat door wil blijven groeien. In het derde deel van het rapport wordt beschreven hoe de kandidaat op elk van deze pijlers scoort en tevens wordt grafisch weergeven op welke persoonlijkheidseigenschappen de pijler gebaseerd is. Bovendien krijgt de kandidaat bij elk van de pijlers tips om nog beter om te leren gaan met veranderingen.